شرکت سيستم گستر سينا بعنوان اولين توليد کننده دستگيره خروج اضطراري پانيک در ايران ، در طي دو سال آينده پيشرو شرکت هاي داخلي توليد کننده دستگيره پانيک بوده و بيش از 30% سهم بازار داخلي کشور را در اختيار داشته و حداقل 10% از محصولات توليدي را به خارج از کشور صادر مي نمايد.