مجوز فناوری از پارک علم و فناوری همدان

گواهینامه استاندارد ISO 9001

گواهينامه ثبت علامت

گواهينامه ثبت اختراع پانیک SGS200

گواهينامه ثبت اختراع پانیک SGS100

گواهينامه ثبت اختراع پانیک SGS400