ماموريت شرکت طراحي، توليد و ارائه انواع دستگيره خروج اضطراري پانيک در راستاي کاهش وابستگي کشور به واردات آن و همچنين ارائه خدمات پس از فروش متمايز به مشتريان مي باشد.