• احترام به حقوق مشتريان از طریق رقابتی بودن قیمت محصول ، تحویل به موقع،خدمات پس از فروش متمایز

  • تمرکز بر اجرای خواسته های مشتریان و افزایش رضایتمندی آنها
  • ایجاد فرهنگ بهبود مستمر و اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت و مدیریت مناسب منابع
  • ارتقای پیوسته سطح کیفیت محصول و دستیابی به ضایعات صفر